1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verplichtingen van de shop-aanbieder en van de opdrachtgever, die tussen beide partijen zijn gesloten en afgehandeld worden.

1.2 Al onze aanbiedingen en offertes m.b.t. uitvoeringen, hoeveelheden en bijkomende werkzaamheden zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.


2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van onze Online Shop zijn vrijblijvend en tonen een niet-bindende online-catalogus. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door het aanklikken van de bevestingsknop van onze Online Shop. De ontvangst van uw bestelling wordt door een automatische e-mail bevestigd en gelijktijdig wordt de bestelling hiermee geaccepteerd. Door deze bevestigingse-mail is het koopcontract tot stand gekomen.

2.2 Wij slaan uw ingevoerde bestelgegevens op in een bestand en sturen deze tezamen met de algemene voorwaarden per e-mail aan u op. Uw gegevens zijn om veiligheidsredenen niet toegankelijk via het internet.


3. Prijzen

3.1 Alle vermelde prijzen zijn eindprijzen in euro inclusief BTW. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdracht geldende prijzen. Indien de prijs verhoogt wordt d.m.v. een wettelijke BTW tarief verhoging dan wordt de aangeboden prijs dienovereenkomstig verhoogd. Als speciale aanbiedingen slechts voor een bepaalde periode gelden, dan wordt dit in de aanbieding expliciet vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Tussenverkoop is voorbehouden.


4. Beveiliging persoonsgegevens

4.1 De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling. Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en bewerkt onder inachtneming van de van toepassing zijnde voorschriften van de Wet Bescherming Persoonlijke Gegevens.

Bij aanmelding van onze nieuwsbrief wordt het door de klant ingevoerde e-mailadres door ons opgeslagen en gebruikt voor reclame en marktonderzoek tot het moment van afmelding.


4.2. Doorgave van klantgegevens
Wij geven uw persoonlijke gegevens inclusief uw huisadres en e-mailadres niet zonder
uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Uitgezonderd hiervan zijn onze zakenpartners die gegevens nodig hebben
om bestellingen af te ronden (bijv. het expeditiebedrijf of het kredietinstituut dat de betaling afhandelt). In dit geval wordt het doorgeven van klantgegevens op het noodzakelijke minimum beperkt.

4.3 Geregistreerde klanten (klanten account): De gebruiker is verplicht om zijn loginnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren om verlies en onrechtmatig gebruik door anderen te voorkomen. Bei verlies van het wachtwoord is de gebruiker verplicht, de aanbieder hierover onmiddellijk te informeren. Dit kan ook per e-mail geschieden. De aanbieder zal de login van deze klantenaccount onmiddellijk na ingang van de mededeling blokkeren. De opheffing van de blokkering is pas na schriftelijke aanvraag van de gebruiker bij de aanbieder mogelijk. Een mogelijke nieuwe registratie van de gebruiker blijft hiervan onaangetast

Verantwoordelijk voor het verzamelen en opslaan van gegevens is:


Billard Herstellung und Vertrieb Adrian Lissy
Wameler Berg 3a
59519 Möhnesee
Deutschland

U heeft te allen tijde recht op gratis inlichtingen, correctie, blokkering of verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Stuur een e-mail aan service@biljart-lissy.nl of zend ons uw wensen dienaangaande per post of per fax.

4.4. Opslaan en versturen van de overeenkomst
Wij slaan de gesloten overeenkomst op en sturen u de gegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe.

SSL-Versleuteling
Alle persoonlijke gegevens die u naar onze site stuurt worden beveiligd met SSL-versleuteling. Wij nemen de nodige technische en organisatorische zekerheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens via administratieve en technische procedures te waarborgen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en misbruik door onbevoegde personen.


5. Inlichting over herroeping

Recht op herroeping
U kunt de overeenkomst binnen twee weken zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) of door terugzending van het artikel herroepen. Deze termijn begint op zijn vroegst met de ontvangst van de goederen en een uitvoerige schriftelijke inlichting over herroeping. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende de herroeping of het artikel op tijd te versturen. De herroeping moet worden gestuurd naar:


Billard Herstellung und Vertrieb Adrian Lissy
Wameler Berg 3a
59519 Möhnesee
Deutschland

Email: service@biljart-lissy.nl

www.biljart-lissy.nl5.2 Gevolgen van de herroeping
Bij een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen prestaties en eventuele voordelen daaruit (bijv. rente) worden teruggeleverd. Voor zover de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk niet of slechts in een verslechterde toestand teruggeleverd kan worden, moet u in zoverre aan ons eventueel waardevergoeding betalen. Dit geldt niet bij het ter beschikking stellen van artikelen als de verslechtering van de artikelen uitsluitend te wijten is aan de controle ervan, zoals u dat in een winkel had kunnen doen. Overigens kunt u de verplichting tot waardevergoeding voorkomen door het artikel niet als uw eigendom in gebruik te nemen en niets te doen wat de waarde vermindert. Artikelen die als pakket kunnen worden verstuurd moeten worden teruggestuurd.

5.3 Retouren
De kosten voor terugzending komen voor uw rekening als het geleverde artikel gelijk is aan het bestelde artikel en als de prijs van het terug te sturen artikel lager is dan 40 euro of als u bij een hogere prijs van het artikel op het tijdstip van herroeping de tegenprestatie of een contractueel bepaalde gedeeltelijke betaling nog niet heeft voldaan. Anders is de terugzending voor u
kosteloos. Artikelen die niet als pakket kunnen worden verstuurd, worden bij u opgehaald. Aan verplichtingen tot terugbetaling moeten binnen 30 dagen na verzending van uw herroeping worden voldaan.

5.4 Uitzonderingen van het herroepingsrecht
Het recht op herroeping bestaat niet bij artikelen die gemaakt zijn volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn toegesneden op persoonlijke behoeften of die op grond van bepaalde eigenschappen niet teruggestuurd kunnen worden of die snel kunnen bederven of waarbij een houdbaarheidsdatum overschreden werd.

5.5 Begin van de herroepingstermijn
Deze termijn begint op zijn vroegst met de ontvangst van de artikelen en een uitvoerige schriftelijke herroepingsinlichting.

- Einde van de inlichting over herroeping -6. Levering

6.1 De bestelling wordt meteen, uiterlijk echter op de volgende werkdag door de aanbieder verwerkt.

6.2 De levertijd bedraagt bij bestellingen van biljarttafels 6 tot 8 weken.

6.3 Mocht er door omstandigheden vertraging in de levering optreden dan zullen wij de klant daarvan automatisch via de e-mail op de hoogte stellen. De klant heeft dan te allen tijde voor de levering het recht, kosteloos zijn bestelling in te trekken of wijzigingen door te voeren, in zoverre niets anders is vastgelegd.

6.4 Bij overmacht heeft Biljart producent en leverancier Adrian Lissy het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op schadevergoeding.


7. Kosten voor verpakking en verzending

7.1 De kosten voor de verpakking worden door de aanbieder overgenomen.

7.2 Tot een bestelwaarde van 150 euro berekenen wij binnen Nederland 15,00 euro leveringstoeslag voor iedere bestelling. Vanaf een bestelwaarde van 150,00 euro leveren wij vrij huis (m.u.v. biljart tafels en meubels).

7.3 Vanaf een totale bestelwaarde van 150,00 Euro binnen Nederland leveren wij vrij huis. U moet echter rekening houden met het feit dat artikelen uit het buitenland onderhevig kunnen zijn aan invoerrechten.

7.4. Bij bestellingen van biljarttafels en meubels bedragen de kosten voor levering naar Nederland 265,00 euro. Het transport binnenshuis en de montage kunnen door ons verricht worden op voorwaarde dat er 2 - 4 helpers aanwezig zijn. Leveringen geschieden op individuele afspraak.

8. Betaling

8.1 De betalingstermijn van de koopsom of de vergoeding is per omgaande, tenzij anders aangegeven.

8.2 Het factuurbedrag wordt per vooruitbetaling voldaan.

8.3 Als u voor deze betalingsmethode kiest, dan delen wij u de betreffende bankrekening mede.

8.4 Bij bestellingen van biljarttafels behouden wij ons voor een aanbetaling van ca. 10% te verlangen. De betaling van het resterende bedrag geschiedt met rekening op dag van de levering.

8.5 Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door Billard Herstellung & Vertrieb Adrian Lissy is ontvangen, is deze gerechtigd aan de opdrachtgever een rente wegens te late betaling van minstens 5 % volgens de basisvoet van de Overgangswet inzake discontotarieven te berekenen, tenminste 5% per jaar.


9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot dat het volledige bedrag is voldaan, ongeacht de termijn van teruggave.


10. Garantie & aansprakelijkheid
De garantie wordt verleend volgens de wettelijke bepalingen, waarbij wij in het geval van een defect de goederen naar uw wens vervangen of repareren. Mislukt de reparatie of zijn de vervangende goederen eveneens gebrekkig, dan kunt u de goederen tegen volledige vergoeding teruggeven ofwel de goederen behouden onder vermindering van de koopprijs. Informatie over garantie vindt u bij de documentatie van het product.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 De volgende beperkingen zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid en voor schendingen van het leven, lichaam of gezondheid.

11.2 Onafhankelijk van de rechtsgrond zijn claims voor schadevergoeding tegen zowel Billard Herstellung & Vertrieb Adrian Lissy alsmede haar uitvoerend of hulp personeel voor de hoogte van de schade begrensd, die Billard Herstellung & Vertrieb Adrian Lissy mogelijkerwijs bij contractsluiting had kunnen verwachten. Als de schade niet voortkomt uit schending van contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot hoogstens tien keer de waarde van de opdracht. De klant is voor het beveiligen van zijn gegevens zelf verantwoordelijk. Inotrade GmbH is alleen aansprakelijk voor de inspanning van het herstel van de gegevens die bij de regelmatige beveiliging door de klant vereist is.


12. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het UN-kooprecht.

13. Afwijkende voorwaarden van de klant

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien deze door Biljart producent en leverancier Adrian Lissy schriftelijk worden goedgekeurd.